Create

Využijte svoji pøedstavivost a odemknìte si díky ní vstup do naprosto otevøeného svìta, ve kterém je jen na Vaší fantazii jak daný úkol splníte.

Pøedstavivost pøedevším

Create je titul pro celou rodinu, který využívá Vaši pøedstavivost k rozvíjení nových zpùsobù hraní, které jsou zábavné, stejnì jako pøimìøenì nároèné. Cela rodina mùže objevovat, dekorovat a øešit úkoly, jejichž žádné øešení není špatné. Ba naopak! Èím blíže budete hranici pøedstavivosti, tím lepší hodnocení získáte.

Úkol zní pokáždé stejnì: doprav pøedmìt do cíle. Jak to ale provedete je jen vás, protože celou cestu do cíle musíte teprve navrhnout. K dispozici máte nejen klasické pøedmìty, kterými jsou nejrùznìjší plošiny èi dráhy, ale i atypické. Navíc máte k dispozici nespoèet nástrojù pro zkrášlení herní scény, jakými jsou napøíklad štìtce, textury èi animaèní objekty.

Žánr

Jedná se tedy o kombinaci logické hry s plošinovkou, ale také o titul spoleèenský, nebo èím vice lidí do hry zapojíte, tím kreativnìjší bude Vaše øešení úkolu. Zcela podle motta: víc hlav víc ví.

Po technické stránce se navíc jedná o tzv. sandbox titul. Tyto tituly se vyznaèují tím, že hráèùm nabízí kompletnì otevøený svìt, ve kterém se mohou volnì pohybovat, øešit úkoly dle libosti a svìt svým jednáním ovlivòovat a mìnit.

Ovládání

Pro ovládání Vám postaèí ovladaè Wii Remote, z jehož funkcí a možností budete nejèastìji užívat ukazování na obrazovku, pohybové senzory pro pøemisování kurzoru na obrazovce èi pro manipulování s pøedmìty a pár akèních tlaèítek, které jsou na ovladaèi velice dobøe znázornìny.

Vývojáø

Create vznikl ve studiu BrightLight za spolupráce se studiem EA Play. Vydává Electronic Arts.

Minimální konfigurace:
Herní konzole Wii, ovladaè Wii Remote (krátce WiiMote)