Family Ski

Minulá zima pøíznivcùm bílého sportu pøíliš nepøála. Netøeba však zoufat!

Záøivì bílého prašanu na nejlepších sjezdovkách, jaké si lze vùbec pøedstavit, si mùžete dosytnosti užít na Wii! Adrenalinem nabitou sjezdaøskou simulaci ovládáte Wiimotem, nunchakem a tlakovou cvièební podložkou z Wii Fit stejným zpùsobem, jako byste v rukou drželi skuteèné lyžaøské hùlky a stály na skuteèných prknech, která znamenají sjezd! Propracovaný kariérní režim, který vám postupnì zpøístupòuje nové zimní areály, vás spolehlivì zabaví na dlouhé hodiny – o vítané možnosti kdykoliv v parném létì zchladit tìlo na virtuální sjezdovce ani nemluvì. Za Family Ski stojí stejný vývojáøský tým jako za vydaøenou závodní záležitostí Ridge Racer, takže je jisté, že o napínavou a atmosférickou akci nebude ani na zasnìžených kopcích nouze!