Kirby’s Adventure

Na planetì Pop se odehrála tragická nehoda. Nedávno totiž na této planetì ztroskotala vesmírná loï. Její pilot musel nouzovì pøistát, ale nepodaøilo se a pøi kolizi s pevninou se ztratilo nìkolik dùležitých souèástek, které se nyní nacházejí v rùzných koutech planety a bez nich se bohužel loï neopraví. Mimozemšané mají kliku, že ztroskotali na domácí planetì Kirbyho – roztomilého rùžového mráèka, kterého mají všichni rádi a jehož nejlepší vlastností je to, že dokáže své nepøátelé vcucnout a následným spolknutím pøijmout jejich speciální vlastnosti. Prostì takový otesánek, jak jej vidí Nintendo 🙂

Staøí nepøátelé poprvé spolupracují Nalézt všechny souèástky vzducholodi se stalo státní prioritou èíslo jedna, a tak Kirby a jeho nepøátelé zakopali váleènou sekyru a vydávají se na cestu spoleènì. Poprvé tak Kirby, král Dedede, Meta Knight a Waddle Dee nebojují proti sobì, nýbrž spolupracují.

A pro hráèe to znamená jej jedno – možnost kooperativní multiplayeru! Až ètyøi hráèi se mohou vydat spoleènì na cestu po planetì Pop. A to nejlepší je, že každý hráè mùže do hry kdykoli vstoupit a také kdykoli vystoupit.

Hratelnost Kirbíèkovi klasické triky jako nasávání svých nepøátel a jejich spolknutím pøijmout jejich klíèovou vlastnost samozøejmì také nechybí, ale tentokráte se jejich síla stupòuje spolu s tím, jak velcí spolknutí nepøátelé byli.

A navíc se mùžete tìšit na nové zbranì jakými jsou napøíklad ninja hvìzdy nebo gigantický magický meè, které lze ovládat pohybovými gesty, které provádíte již typicky ovladaèem Wii Remote. Jiný ani ke hraní Kirby’s Adventure Wii potøebovat nebudete. Hra obsahuje také celou øadu miniher.

minimální konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Wii Remote

Zobraný packshot ke høe je packshotem americké verze hry. Finální evropský packshot se liší