Metroid: Other M

 

Metroid: Other M Na konci léta odhalí hráèi nejen zcela novou kapitolu života lovkynì vesmírných zloèincù, Samus Aran, ale i dosud neznámé stránky o její minulosti. Tìšte se na skvìlou akèní podívanou, která sice na první pohled pøipomíná dvourozmìrnou scrolovací plošinovku, avšak možnost kdykoli pøepnout do tøetího rozmìru, dìlá z Metroid: Other M zcela jedineèný herní zážitek, na který jen tak nezapomenete.

Ovládání
Støíleèky se dìlí pøedevším na dva druhy: na ty z pohledu první osoby a na ty z pohledu tøetí osoby. Každá z nich má své klady a zápory, ale Metroid: Other M si bere z obou zpùsobù jen to nejlepší.

Hráè drží herní ovladaè WiiMote vodorovnì, aby se na hrdinku a na celý herní svìt díval z pohledu tøetí osoby. Herní okolí pak vìtšinou vidí ze strany, jakoby hrál starou dobrou 2D plošinovku. Ale kdykoli se mu zachce, mùže hráè WiiMote obrátit a namíøit jej na obrazovku. Pak se hra ihned a naprosto plynule pøepne do pohledu první osoby, kdy svìt vidíte skrz hledí pøilby samotné hrdinky hry, Samus Aran. V tomto okamžiku mùžete mnohem pøesnìji míøit a díky zcela jinému pohledu na vìci, vyøešit problém, který se pøed chvílí zdál být nepochopitelný.

Pøíbìh
Fanoušci série vìdí bohužel více o zbraních své hrdiny, než o její minulosti. Nikdy jste se nechtìji dozvìdìt, co tak krásnou blondýnku pøivedlo k tomu stát se lovkyní vesmírných zloèincù? Aby se to zmìnilo, klade Metroid: Other M silnìjší dùraz na vyprávìní pøíbìhu, než jakýkoli jiný díl série pøedtím. Ten zaèíná zhruba v polovinì dìje dílu Super Metroid, kdy jeden baby Metroid zachránil Samusin život tím, že obìtoval svùj.

Pøi Samusovì akèní cestì napøíè galaxiemi je pøíbìh vyprávìn prostøednictvím nadabovaných kinematografických cut-scén, pøedávající hluboký pøíbìh, mimo jiné o prvním setkání Samus se svým mentorem a komandatem Galaktické federace, Adama Malkoviche, jejichž cesty se v této epizodì chtì, nechtì opìt skøíží.

Vývojáø
Metroid: Other M vzniká za spolupráce týmu Nintenda, který vede Yoshio Sakamoto a Teamu Ninja, které spadá pod taktéž Japonského vývojáøe, Tecmo. Yoshio Sakamoto byl zodpovìdný vedoucí vývoje titulu Super Metroid, který vyšel v roce 1994 pro herní konzoli Super Nintendo, jejiž životní cyklus leží zhruba tøi konzolové generace zpátky. Team Ninja je na druhou stranu renomovaným vývojáøem akèních her, který stojí napøíklad za sérií Ninja Gaiden. Kloubí se tak znalosti experta na herní design a na herní sérii Metroid spolu s moderní grafikou, dùrazem na cinematiènost a bezbariérovost.

Tato zpráva je urèena všem zákazníkùm, kteøí si zakoupili hru Metroid: Other M pro herní konzoli Wii.

Ve høe se nachází chyba, odbornì nazývanou jako bug, která se mùže objevit, ale také nemusí. Objeví-li se, znemožní další postup ve høe. V následujících øádkách popíšeme kde na chybu narazíte, jak se ji vyhnout, pokud jste do oné èásti dìje dosud nedorazili a co udìlat pokud jste se staly obìtí tohoto bugu.

Hráèi, kteøí na tuto chybu narazí nebudou schopni projít èást Desert Rafinery room v Sector 3 (pouštní rafinérie v sektoru 3). Problémem jsou dveøe, které se mìly postupem odemknout, ale neodemknou.

Pokud se Vám stalo právì toto, prosím zkontaktujte nás na naši emailové adrese:nintendoclub@mojenintendo.czanebo nám zavolejte na telefonní èíslo 284 000 114. Naše technická podpora se o vyøešení postará, samozøejmì bezplatnì.

Chybu vyvolá hráè sám. Jakmile získá Ice Beam a porazí protivníka, dveøe do další místnosti, tedy pro další postup, se odemknou. Pokud však hráè tìmito dveømi neprojde ihned a vrátí se napøíklad do místnosti, ve které získal Ice Beam, dveøe se opìt zavøou a už se neotevøou.

Tato chyba se nemusí objevit u každého hráèe, pokud jste na toto místo dosud nenarazili, prosím po poražení protivníka ihned projdìte dvìømi. Pokud jste toto místo úspìšnì pøekonali už se nemusíte strachovat, vás se tento bug už netýká.

Dìkujeme a omlouváme se za pøípadné potíže.