Sin & Punishment: Successor of the Skies

Hráèi se v této „shoot-em-up“ høe pustí do nonstop støelecké akce. Celý svìt se vydal na štvanici dvou postav – Isa a Kachi. Ti musí uprchnout a cestou rozstøílet vše co se pohne.

Sin & Punishment: Successor of the Skies je dlouho oèekávané pokraèování japonské kultovní klasiky pro Nintendo 64 vytvoøené jako frenetická arkádová støíleèka zasazená do post-apokalyptického svìta.

Hráèi se pohybují pìšky, nebo mohou létat pomocí speciálních jet-packù. Také se mohou vznášet na speciálních, skateboardùm podobných zaøízeních. To vše jim umožòuje uhýbat nepøátelským útokùm nebo lépe zamíøit na svùj cíl – ten mùžete znièit buï z dálky støelbou nebo pøepnout na meè a bojovat zblízka. Míøící schopnost Wii Remote ovladaèe slouží k zamìøování zbraní, zatímco Nunchuck ovladaèem se pohybujete. Hra je také kompatibilní s Classic ovladaèem a dokonce s ovladaèem Nintenda GameCube.

Ve høe projdete rozmanitým prostøedím od pøekrásnì vykreslených mìst po temné podvodní tunely, ty všechny samozøejmì plné nepøátel. Každé prostøedí nabízí možnost získat nejvyšší skóre – což záleží na umìní zacházet s herním násobením. Èím lepší jsou hráèovi schopnosti, tím víc bodù naráz získá a tím vìtší je také bonus. Hráèi chtìjí tuto hru hrát poøád dokola, aby si zlepšovali své osobní rekordy pro každou z úrovní.A èím lepší je výkon, tím lepší je závìreèné skóre.