We Dare

We Dare dává hráèùm možnost vybìru ze 40 veselých, inovaèních a nepøedvídatelných party mini her. Hráèi mohou používat ovladaèe neobvyklými zpùsoby a vychutnat si jedineènou hru navržnou výhradnì pro použití ovladaèe Wii.

Až ètyøi pøátelé si mohou vytvoøit a pøizpùsobit své vlastní drzé avatary od hlavy až k patì, aby odpovídali jejich vkusu a podobì nebo byli osobou, kterou vždycky chtìli být: napøíklad Femme Fatale, milenec nebo dívka od vedle… Až budou hotovi, budou mít možnost nastavit "náladu party" na jedno z navrhovaných témat: Okouzlující, Pøesvìdèivý, Nezbedný, Dobrodružný nebo Inteligentní.

We Dare nabízí rùzné jedineèné výzvy, zvoucí hráèe do zábavného a beztarostného prostøedí s chytrými postavami, nesmìlými mini hrami a celosvìtovì popularními hudebními hity: jako je Sex Bomb, (I’ve Had The) Time of My Life a mnoho dalších!

Závìreèný vrchol hry konèí dohazovacím sezením kde hráèi zjistí kdo se k nim nejlépe hodí jako kamarád nebo láska.

ODVAŽTE SE, WE DARE…