World of Zoo

V této høe pro celou rodinu nahlédnete za brány zoologické zahrady tak, jak jste si dosud mohli jenom pøedstavovat. Najdete zde více než 90 rozlièných zvíøat a 11 rodin, o které je tøeba se starat, takže se s každým druhem dostateènì seznámíte.