Regulamin i polityka prywatności – Nintendo Labo Creators Contest (edycja europejska)

Regulamin

1. Udział w konkursie mogą wziąć obywatele Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Belgii, Luksemburgu, Holandii, Rosji (kraje biorące udział w konkursie), Grecji, Republiki Południowej Afryki (kraje, w których działa dystrybutor), Czech, Słowacji, Węgier i Polski (kraje, w których działa dystrybutor), z wyłączeniem pracowników, ich najbliższej rodziny, współpracowników i każdego, kto w jakikolwiek sposób pracuje przy przeprowadzeniu tego wydarzenia.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie lokalnej akcji (zobacz punkt 7) w krajach biorących udział w konkursie jest Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (“Nintendo”). Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie akcji w krajach, w których działa dystrybutor jest dystrybutor Nintendo na tym rynku, o którym informacje znajdziesz na stronie support.nintendo.com wybierając kraj, w którym się znajdujesz.

3. Udział w konkursie jest darmowy. Udział i szanse na wygraną nie zależą od tego czy zakupiło się jakikolwiek produkt z oferty Nintendo. Uczestnicy muszą mieć dostęp do konsoli Nintendo Switch i zestawu Nintendo Labo. Uczestnicy muszą posiadać konto Nintendo (którego założenie wymaga zaakceptowania regulaminu kont Nintendo). Do udziału w konkursie niezbędny jest dostęp do internetu. Nie można wziąć udziału posiadając jedynie konto Nintendo dla dzieci. W przypadku osób młodszych niż 15 lat (ale nie mniej niż 3 lata), rodzic albo opiekun prawny posiadający konto Nintendo może zgłosić projekt za nie. Udział w konkursie możliwy jest zarówno dla pojedynczych osób, jak i grup, tworzących razem, jednak cała grupa traktowana będzie przez organizatora jako jeden uczestnik, a w przypadku wygranej, jako jeden zwycięzca. Przynajmniej jeden członek grupy musi posiadać konto Nintendo, aby móc zgłosić grupę do konkursu.

4. Biorąc udział w konursie, uczestnik, a w przypadku grupowego zgłoszenia – cała grupa, zobowiązują się do przestrzegania i postępowania według tego regulaminu. Jeśli masz mniej niż 16 lat, to potwierdzasz tym samym, że posiadasz zgodę rodzica albo opiekuna prawnego do udziału w tym konkursie, zgodnie z regulamin konkursu. Jeśli rejestrujesz się w imieniu grupy, to deklarujesz tym samym, że masz pozwolenie wszystkich członków grupy do tego, aby w ich imieniu akceptować ten regulamin. Jeśli członkowie grupy mają mniej niż 16 lat, a dorosły zgłaszający grupę do konkursu nie jest ich rodzicem/opiekunem prawnym, to dorosły ten potwierdza, że otrzymał zgodę od rodziców/prawnych opiekunów tych osób, aby w ich imieniu akceptować ten regulamin.

5. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19 lipca 2018. Zgłoszenia przyjmowane będą do godziny 23:59 7 września 2018 roku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w konkursie w wyżej wymienionych ramach czasowych z powodu problemów technicznych lub innych powodów.

6. a. W przypadku brania udziału w konkursie, będąc w krajach biorących udział w konkursie:
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą wgrać i zgłosić na stronie [link] zdjęcia lub filmy prezentujące ich projekt albo dodać linki do zdjęć lub filmów prezentujących projekt, jeśli projekt już wcześniej był gdzieś pokazywany w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube)
b. W przypadku brania udziału w konkursie, będąc w krajach, w których działa dystrybutor: Zasady przystępowania do konkursu w przypadku obywateli państw, w których działa dystrybutor wyjaśnione zostały w specjalnym ogłoszeniu na oficjalnej stronie internetowej oficjalnego dystrybutora produktów Nintendo w danym kraju.
c. Co się tyczy obydwu grup:
Uczestnicy mogą zgłosić swój projekt w jednen z trzech kategorii:
i. “Własna konstrukcja”: Zdjęcia lub wideo dołączone do zgłoszenia konkursowego muszą przedstawiać samodzielnie stworzonego od podstaw Toy-Cona.
ii. “Modyfikacja Toy-Cona”: Zdjęcia lub wideo dołączone do zgłoszenia konkursowego muszą przedstawiać stworzoną przez uczestnika modyfikację jednego z istniejących Toy-Conów.
iii. “Dzieci”: Aby móc zgłosić się w tej kategorii, uczestnik musi mieć 12 lub mniej lat i musi zgłosić zdjęcia albo wideo prezentujące samodzielnie stworzonego od podstaw Toy-Cona albo modyfikację jednego z istniejących Toy-Conów.
Uczestnicy mogą zgłaszać prace w różnych kategoriach. Zgłoszenie wielu prac w jednej kategorii również jest możliwe.

7. W każdy z krajów biorących udział w konkursie oraz w każdym kraju, w którym działa dystrybutor zostanie ustanowiona niezależna komisja, która wybierze 2 do 5 prac prezentujących najlepsze konstrukcje własne lub modyfikacje istniejących Toy-Conów, biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość, spośród wszystkich zgłoszeń we wszystkich kategoriach, spośród zgłoszeń zgłoszonych przez osoby zamieszkałe na terenie kraju, w którym dany dystrybutor działa. Osoby te zostaną finalistami konkursu. Spośród tych prac, ta sama komisja wybierze po jednej z prac z każdej kategorii, której autor zostanie ogłoszony „Lokalnym zwycięzcą”. Finaliści, jaki i „Lokalni zwycięzcy” zostaną o tym fakcie powiadomieni w ciągu 14 dni od zamknięcia konkursu poprzez kontakt telefoniczny (na numer telefonu podany w zgłoszeniu konkursowym) albo mailowy (na adres email podany podczas zakładania konta Nintendo). Osoby, z którym kontakt zostanie nawiązany drogą emailową mają obowiązek odpowiedzieć w ciągu dwóch (2) dni i podać swoje pełne imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Jeśli wyżej wymienione osoby nie odpowiedzą w ciągu dwóch dni na wiadomość mailową, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania
nagrody kolejnym wyłonionym osobom. Nagrody będą wysyłane jedynie na adresy znajdujące się na terenie państwa, na którym funkcjonuje dany dystrybutor lub państwa odpowiedniego dla danej komórki organizującej lokalny konkurs. Nagrody zostaną wysłane po tym jak oficjalnie trafią do europejskiej dystrybucji.

8. Spośród wszystkich „Lokalnych zwycięzców” z państw biorących udział w konkursie oraz państw, w których działa dystrybutor specjalna komisja ustanowiona przez Nintendo wybierze jednego europejskiego zwycięzcę („Europejski zwycięzca”) w każdej z kategorii, kierując się przy tym faktem, że praca musi być pomysłowa i kreatywna. Europejscy zwycięzcy zostaną o tym fakcie powiadomieni w ciągu 14 dni od zamknięcia konkursu poprzez kontakt telefoniczny (na numer telefonu podany w zgłoszeniu konkursowym) albo mailowy (na adres email podany podczas zakładania konta Nintendo). Osoby, z którym kontakt zostanie nawiązany drogą emailową mają obowiązek odpowiedzieć w ciągu dwóch (2) dni i podać swoje pełne imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Jeśli wyżej wymienione osoby nie odpowiedzą w ciągu dwóch dni na wiadomość mailową, organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody kolejnym wyłonionym osobom. Nagrody będą wysyłane jedynie na adresy znajdujące się na terenie państwa, na którym funkcjonuje dany dystrybutor lub państwa odpowiedniego dla danej komórki organizującej lokalny konkurs. Nagrody zostaną wysłane po tym jak oficjalnie trafią do europejskiej dystrybucji.

9. Nagrodami są:
Każdy finalista, który nie zostanie wybrany Lokalnym zwycięzcą otrzyma: 1x specjalna nagroda (wartość około 80€)
Każdy Lokalny zwycięzca otrzyma: 1x parę Joy-Conów (limitowana edycja Nintendo Labo) oraz 1x specjalna nagroda (wartość około 80€)
Każdy Europejski zwycięzca otrzyma: 1x konsola Nintendo Switch (limitowana edycja Nintendo Labo) + 1x specjalna nagroda (wartość około 80€)
Pamiętaj, że grupa traktowana będzie jako jeden zwycięzca.

10. Nie ma możliwości wymiany nagród na ekwiwalent pieniężny. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, organizator zastrzega sobie prawo do zamiany wyżej wymienionych nagród na alternatywne nagrody o tej samej lub wyższej wartości.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania, zawieszenia lub zmiany konkursu bez uprzedzenia w przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą, które przeszkadzają w zaplanowanej procedurze konkursu, w szczególności awarii sprzętu lub oprogramowania, nieautoryzowanej interwencji stron trzecich czy problemów mechanicznych, technicznych lub prawnych poza uzasadnioną kontrolą i wpływem organizatora. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone, opóźnione lub uszkodzone zgłoszenia z powodu błędu komputera podczas przesyłania. Uczestnictwo przy użyciu metod generowanych przez specjalne skrypty, makra lub korzystając z zautomatyzowanych urządzeń będzie nieważne.

12. Przesyłając i dostarczając swoje zgłoszenia, uczestnicy oświadczają i gwarantują, że posiadają lub uzyskali wszystkie prawa niezbędne do zamieszczania swoich zgłoszeń, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, patenty lub inne prawa własności. W szczególności, jeśli uczestnik przesyła zgłoszenia przedstawiające inne osoby, konieczne jest, aby uczestnik uzyskał wcześniej zgodę zgodnie z prawem do użytkowania poniżej. Każdy uczestnik zgadza się ponadto, że nie będzie przesyłać i publikować treści, które naruszają prawa do reklamy, prawa do prywatności, prawa do portretu, prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, patent lub inne prawa własności stron trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z konkursu, jeśli uzna takie zgłoszenie za obraźliwe, zniesławiające lub naruszające prawa osób trzecich lub jeśli zostanie uznane za niedopuszczalne w przypadku konkursu przez organizatora.

13. Prawa użytkowania:
a. Uczestnik (lub rodzic lub opiekun prawny uczestnika w przypadku, gdy uczestnik jest nieletni) przyznaje organizatorowi prawo do wykorzystania materiałów w dowolnym celu, w szczególności do celów reklamowych i promocyjnych, w tym między innymi do powielania rozpowszechnianie i publikacja wpisu oraz udostępniania go do publicznej wiadomości w dowolnej formie i na dowolnym nośniku (w formie drukowanej lub elektronicznej, w Internecie, telewizji, radiu, kinie itp.) oraz w dokonywaniu zmian w zgłoszeniach (kolorowanie, zmniejszenie, pomnożenie itp.).
b. Prawo do korzystania ze zgłoszenia przyznawane jest na czas nieokreślony i bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Prawo może być przypisane lub sublicencjonowane stronom trzecim, w szczególności, bez ograniczeń, spółkom stowarzyszonym z Nintendo i jeśli organizator nie jest firmą Nintendo to firmie Nintendo bez żadnych ograniczeń.
c. Organizator zapewnia, że uczestnicy nie będą przedstawieni w złym świetle poprzez wykorzystanie zgłoszenia przez organizatora, ale nie jest to ograniczone w korzystaniu z zapisu konkursowego. Uczestnicy rezygnują z prawa do sprawdzenia lub zatwierdzenia gotowego produktu, klipu wideo, kopii reklamowej, scenariusza wideo lub materiałów drukowanych, które mogą być z nimi związane.

14. Odpowiedzialność organizatora za szkodę wynikającą z uszczerbku na zdrowiu, życiu, kończynach i przypisaną do umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków po stronie przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika organizatora i za szkodę wynikającą z oszustwa, umyślnego lub rażącego niedbalstwa obowiązków ze strony organizatora, przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika organizatora, pozostają nienaruszone. To samo dotyczy szkód wynikających z roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub gwarancji udzielonych przez organizatora. Odpowiedzialność organizatora ogranicza się do przewidywalnej szkody typowej dla umowy za szkodę wynikającą z niedbałego naruszenia istotnych obowiązków umownych przez przedstawiciela ustawowego lub przedstawiciela prawnego organizatora i nie można go przypisać obrażeniom ciała, kończyn lub zdrowia lub roszczeniom zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Istotnymi obowiązkami umownymi są obowiązki, których obserwacja jest wymagana do prawidłowego przeprowadzenia zawodów i w których obserwatorzy zwykle mogą ufać. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane z jakiegokolwiek powodu, który nie jest objęty jednym z dwóch poprzednich paragrafów.

15. Imiona lokalnych zwycięzców i zwycięzców europejskich, pierwsza litera ich nazwisk, ich pseudonimy i miejsca zamieszkania mogą być publikowane w odpowiednim okresie na oficjalnej stronie internetowej promotora lub oficjalnych kontach na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub na oficjalnym kanale YouTube organizatora. Organizator może być zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów do ujawnienia na żądanie nazwisk i państw pochodzenia zwycięzców władzom i innym zainteresowanym stronom.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszeń i zwycięzców, w tym między innymi wieku i uprawnień do wejścia oraz odmowy przyznania nagrody lub odebrania nagrody, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że naruszenie niniejszych warunków lub jakichkolwiek instrukcji stanowiących część wymogu udziału w konkursie.

17. Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu. Obowiązują również regulamin kont Nintendo i Polityka prywatności kont Nintendo.

Polityka prywatności w lokalnych konkursach w krajach uczestniczących i konkursie europejskim

Oprócz Polityki prywatności kont Nintendo niniejsza polityka prywatności w konkursie (“Polityka prywatności”) obowiązuje, jeśli jesteś mieszkańcem Kraju Uczestniczącego (patrz punkt 1 Regulaminu) i uczestniczysz w Konkursie Lokalnym (zobacz punkt 7 Regulaminu) w Krajach Uczestniczących oraz podczas udziału w Konkursie Europejskim (patrz punkt 8 Regulaminu) konkursu Nintendo Labo Creators Contest Europe organizowanego przez Nintendo of Europe GmbH (“Nintendo”, “My” lub “my”), Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Niemcy (oba razem “Konkurs”). Nintendo jest kontrolerem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. – “GDPR”). Nintendo szanuje twoje prawa do prywatności i uznaje znaczenie ochrony twoich danych osobowych.

1. Jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy: Aby wziąć udział w konkursie, musisz podać swoje imię i nazwisko, swój wiek, swój adres pocztowy, swój adres e-mail, numer telefonu, jeśli udostępniasz swoje posty w mediach społecznościowych na Facebooku, Twitterze – pseudonim na Instagramie i / lub w serwisie YouTube, a także zdjęcia / filmy stworzonej przez siebie konstrukcji lub modyfikacji Toy-Cona zgłoszonego do Konkursu.

2. Sposób wykorzystania informacji – cele przetwarzania:
2.1. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, aby umożliwić, zorganizować i zarządzać Twoim udziałem w Konkursie. Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci powiadomienia dotyczące Twojego uczestnictwa w Konkursie. Używamy adresu pocztowego finalistów, Lokalnych Zwycięzców i Europejskich Zwycięzców do wysyłki nagród. Podstawą prawną przetwarzania, o którym mowa w niniejszym punkcie 2.1, jest wykonanie i przetwarzanie Konkursu (Art. 6 ust. 1 (b) RODO).
2.2. Imiona finalistów, zwycięzców lokalnych i zwycięzców europejskich oraz pierwsza litera ich nazwisk, a także ich miasto i ich pseudonimy mogą być publikowane na stronie internetowej Nintendo i / lub na oficjalnych kontach Nintendo na Facebooku, Instagramie i Twitterze lub oficjalnych Kanałach Nintendo na YouTube. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 paragraf. 1 (f) RODO. Mamy uzasadniony interes w ogłoszeniu finalistów i zwycięzców, aby udowodnić, że nagrody zostały przyznane. Masz prawo w każdej chwili zgłosić sprzeciw, z przyczyn odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, do takiego przetwarzania. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.

3. Komunikacja z użytkownikiem: Wysyłając wiadomość e-mail lub inną wiadomość do Nintendo, korzystamy z tych komunikatów w celu przetwarzania zapytań i odpowiadania na Twoje zapytania. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest świadczenie żądanej usługi (Art. 6 pkt 1 (b) RODO).

4. Kto ma dostęp do informacji:
4.1. Jeśli wygrasz, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy naszemu dostawcy dostawy paczek, aby dostarczyć nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania jest dostawa nagrody i wyników w trakcie Konkursu (Art. 6 ust. 1 (b) RODO).
4.2. Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi ochrony danych firma Nintendo może również korzystać z zewnętrznych procesorów danych i może udostępniać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane stronom trzecim działającym w imieniu firmy Nintendo w celu świadczenia usług związanych z Konkursem. Jeżeli tacy przetwórcy stron trzecich znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tacy zewnętrzni przetwórcy albo znajdują się w państwie trzecim, w którym Komisja Europejska zdecydowała, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom lub odpowiednie zabezpieczenia dla odpowiedniego poziomu danych ochrona jest zapewniona przez standardowe klauzule ochrony danych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i które zostały zawarte między Nintendo i zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane.

5. Czas przechowywania: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele Konkursu lub – w przypadku gdy obowiązujące prawo przewiduje dłuższy czas przechowywania – na czas przechowywania wymagany przez prawo. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. W szczególności, jeśli skorzystasz z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane osobowe, które przetworzyliśmy w celu, do którego się zgłosiłeś, bez zbędnej zwłoki, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania i zatrzymywania tych danych lub chyba że obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania danych.

6. Twoje prawa wynikające z RODO: W szczególności, ale bez ograniczeń, możesz mieć następujące prawa zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych:
· Prawo dostępu: Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe od Ciebie, a także masz prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do poprawiania twoich danych osobowych: Przetwarzając Twoje dane osobowe, postaramy się zapewnić, stosując odpowiednie środki, aby twoje dane osobowe były dokładne i aktualne dla celów, dla których je zgromadziliśmy. Jeżeli twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do poprawienia tych danych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może mieć prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących użytkownika, które nam przekazano, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub do przesyłania tych danych do innego kontrolera. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych z siedzibą w Unii Europejskiej. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Hesse.
7. Kontakt i Inspektor Ochrony Danych: Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i działań związanych z przetwarzaniem danych w Nintendo lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z GDPR, skontaktuj się z: Nintendo of Europe GmbH, Do: Departament Prawny, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Niemcy lub przez e-mail na adres privacyinquiry.noe@nintendo.de. Możesz również skontaktować się z inspektorem ochrony danych Nintendo: Nintendo of Europe GmbH, do kontaktów: Dział prawny, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Niemcy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dataprotectionofficer@nintendo.de.

Polityka prywatności dla konkursu lokalnego w kraju, w którym działa dystrybutor

Ta polityka prywatności dotycząca lokalnych konkursów (“Polityka prywatności”) obowiązuje, jeśli jako rezydent w krajach Dystrybutora (określonych w punkcie 1 Regulaminu) bierze udział w Lokalnym Konkursie Nintendo Labo Creators Contest Europe organizowanym przez odpowiedniego oficjalnego lokalnego dystrybutora Nintendo w Twoim kraju zamieszkania, który można znaleźć w support.nintendo.com wybierając kraj (“Organizator”, “my” lub “nas”), (“Konkurs lokalny”). Organizator jest kontrolerem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. – “RODO”). Organizator szanuje Twoje prawa do prywatności i uznaje znaczenie ochrony Twoich danych osobowych.

1. Jakie informacje gromadzimy i przetwarzamy: Aby wziąć udział w konkursie lokalnym, musisz podać swoje imię i nazwisko, swój wiek, swój adres pocztowy, swój adres e-mail, numer telefonu, jeśli udostępniasz swoje media społecznościowe na Facebooku, Twitter, Instagram i / lub nick w serwisie YouTube, a także zdjęcia / filmy stworzonej przez siebie konstrukcji lub samodzielnie dostosowanego Toy-Cona zgłoszonego do konkursu lokalnego.

2. Sposób wykorzystania informacji – cele przetwarzania:
2.1. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, aby umożliwić, organizować i administrować Twoim udziałem w Konkursie Lokalnym. Potrzebujemy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci powiadomienia dotyczące Twojego udziału w Konkursie lokalnym. Używamy adresu pocztowego finalistów i lokalnych zwycięzców, aby wysłać nagrody. Podstawą prawną przetwarzania, o którym mowa w niniejszym punkcie 2.1, jest wykonanie i przetwarzanie Konkursu Lokalnego (Art. 6 ust. 1 (b) RODO).

2.2. Imiona finalistów i lokalnych zwycięzców oraz pierwsza litera ich nazwisk, a także ich miasto i ich pseudonimy mogą być publikowane na stronie Organizatora i / lub na oficjalnych Facebooku, kontach Instagram i Twitter lub na oficjalnych kanałach YouTube Organizatora . Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 paragraf. 1 (f) RODO. Mamy uzasadniony interes w ogłoszeniu finalistów i zwycięzców, aby udowodnić, że nagrody zostały przyznane. Masz prawo w każdej chwili zgłosić sprzeciw, z przyczyn odnoszących się do Twojej konkretnej sytuacji, do takiego przetwarzania. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.

3. Komunikacja z użytkownikiem: Gdy wysyłasz wiadomość e-mail lub inną wiadomość do Organizatora, korzystamy z tej formy komunikacji w celu przetwarzania Twoich zapytań i odpowiadania na Twoje prośby. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest świadczenie żądanej usługi (Art. 6 pkt 1 (b) RODO).

4. Kto ma dostęp do informacji:
4.1. Lokalni zwycięzcy Konkursu Lokalnego (“Lokalni Zwycięzcy”) automatycznie biorą udział w Europejskim Konkursie organizowanym przez Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt am Main, Niemcy (“Nintendo”). Aby umożliwić uczestnictwo w Europejskim Konkursie organizowanym przez Nintendo, udostępnimy następujące informacje o Lokalnych Zwycięzcach firmie Nintendo: imię i nazwisko, wiek, adres pocztowy i adres e-mail Lokalnych Zwycięzców, Facebook, Twitter, Instagram- i / lub pseudonim YouTube zwycięzców lokalnych, a także zdjęcia / filmy z samodzielnie utworzonych lub samodzielnie zmodyfikowanych Toy-Conów zgłoszonych przez zwycięzców lokalnych w konkursie lokalnym. Podstawą prawną przetwarzania jest umożliwienie udziału Zwycięzców Lokalnych w Konkursie Europejskim (Art. 6 ust. 1 (b) RODO). Przetwarzanie przekazanych informacji o Lokalnych Zwycięzcach podlega Polityce prywatności Nintendo w lokalnych konkursach w krajach uczestniczących i Konkursie Europejskim, a Nintendo przetwarza i przetwarza informacje o Lokalnych Zwycięzcach zgodnie z Polityką prywatności Nintendo w lokalnych konkursach w krajach uczestniczących i Konkurs Europejski.
4.2. Jeśli jesteś finalistą lub Lokalnym Zwycięzcą, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres pocztowy naszemu dostawcy dostawy paczek, aby dostarczyć nagrodę. Podstawą prawną przetwarzania jest dostawa nagrody i wyników w trakcie Konkursu Lokalnego (Art. 6 ust. 1 (b) RODO).
4.3. Zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych Organizator może również korzystać z zewnętrznych procesorów danych i może udostępniać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane stronom trzecim działającym w imieniu Organizatora w celu świadczenia usług w związku z Konkursem lokalnym. Jeżeli tacy przetwórcy stron trzecich znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo znajdują się w państwie trzecim, w którym Komisja Europejska zdecydowała, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom lub odpowiednie zabezpieczenia dla odpowiedniego poziomu danych ochrona jest zapewniona przez standardowe klauzule ochrony danych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i które zostały zawarte między Organizatorem a zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane.

5. Czas przechowywania: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak to konieczne, aby spełnić cele Lokalnego Konkursu lub – jeśli obowiązujące prawo przewiduje dłuższy czas przechowywania – przez okresu przechowywania wymagany przez prawo. Następnie twoje dane osobowe zostaną usunięte. W szczególności, jeśli skorzystasz z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane osobowe, które przetworzyliśmy w celu, do którego się zgłosiłeś, bez zbędnej zwłoki, chyba że istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania i zatrzymywania tych danych lub chyba że obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania danych.

6. Twoje prawa wynikające z RODO: W szczególności, ale bez ograniczeń, możesz mieć następujące prawa zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych:
· Prawo dostępu: Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe od Ciebie, a także masz prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do poprawiania twoich danych osobowych: Przetwarzając Twoje dane osobowe, postaramy się zapewnić, stosując odpowiednie środki, aby twoje dane osobowe były dokładne i aktualne dla celów, dla których je zgromadziliśmy. Jeżeli twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo do poprawienia tych danych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do usunięcia danych osobowych lub prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może mieć prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik może mieć prawo do otrzymywania danych osobowych dotyczących użytkownika, które nam przekazano, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub do przesyłania tych danych do innego kontrolera. Aby skorzystać z tego prawa, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami zgodnie z postanowieniami sekcji 7 niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
· Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych z siedzibą w Unii Europejskiej. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych Hesse.

7. Kontakt i Inspektor Ochrony Danych: Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Organizatora lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z RODO, skontaktuj się z odpowiednim odpowiedzialnym lokalnym dystrybutorem w swoim kraju zamieszkania pod adresem support.nintendo.com, wybierając swój kraj. Możesz również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
· Jeśli jesteś obywatelem Grecji – prosimy o kontakt pod adresem info@cdmedia.gr
· Jeśli jesteś obywatelem Czech, Słowacji, Węgier lub Polski: Martin Sarkozi, +421 905 228 892, albo Martin Sarkozi, +421 905 228 892.
· Jeśli jesteś obywatelem Szwecji, Danii, Norwegii lub Finlandii: Bergsala Dataskyddsombud, Box 102 04, 434 23 Kungsbacka, Sweden
· Jeśli jesteś obywatelem Republiki Południowej Afryki: napisz email na support@nintendo.co.za.